Alle collecties
YES Events
Integriteit
Meldpunt grensoverschrijdend gedrag
Meldpunt grensoverschrijdend gedrag

Bij signalen, klachten of vermoeden van mogelijk integriteitsschending, kan je hier jouw melding maken.

Meer dan een week geleden bijgewerkt

Aanspreekpunt integriteit (API)

Heb je een klacht, vraag of een vermoeden van integriteitsschending gedrag of heb je nood aan een vertrouwelijk gesprek? Je kan altijd terecht bij ons persoonlijk Aanspreekpunt Integriteit (API).

De API luistert naar je verhaal en onderzoekt samen met jou hoe we de situatie het best aanpakken. Je kan de API van YES Events steeds bereiken via mail op [email protected].


Wat is integriteitsschending?

Een schending van de integriteit is elke vorm van lichamelijk, seksueel, moreel of psychisch gedrag waarvan jij vindt dat het een bepaalde grens overtreedt en dit bij jezelf of bij iemand anders.

Voorbeelden van integriteitsschending kunnen zijn: misbruik, seksueel grensoverschrijdend gedrag, grensoverschrijdend gedrag, pesten, discriminatie, seksuele- en niet seksuele intimidatie,...


Wat gebeurt er met je melding?

Vaststelling

Van zodra er een melding binnenkomt zal de API de melding vertrouwelijk behandelen en ten harte nemen maar anonimiteit kan niet gegarandeerd worden.

Verzamelen van gegevens

De API zal samen met jou een inschatting maken van de ernst van deze melding en schetst met alle informatie die jij ons hebt bezorgd een situatie van de feiten. Indien nodig zal de API je ook doorverwijzen naar een externe hulpverlening en of de politie.

Communicatie

Na de inschatting en gezien de ernst van de feiten zal de API dit intern overleggen met de adviesraad. Op basis van de verzamelde gegevens en het advies zal de API advies formuleren over:

  • Wat gebeurt er op korte- en lange termijn en welke doelgroepen worden van deze situatie op de hoogte gebracht.

  • Acht deze situatie een doorverwijzing naar de hulpverlening, politie/justitie, tuchtrecht,...?

  • Welke communicatie moet er al dan niet gevoerd worden naar de betrokken partijen, de melder en eventueel meerdere betrokkenen, rekening houdend met alle vormen van privacy.

Alle meldingen en vaststelling die een API doet zal met de nodige discretie behandeld worden maar een API heeft geen beroepsgeheim.


Kan ik ergens terecht na mijn melding?

Moest je nog extra vragen, opmerkingen, bedenkingen of nood hebben aan een gesprek? Na jouw melding kan je nog steeds bij de API terecht en zal YES Events deze eerste zorg op zich nemen.

Indien de API merkt dat er extra nazorg nodig is dan zal deze extra advies winnen bij of je doorverwijzen naar de contactpersoon van de bevoegde instantie Vertrouwenscentrum Kindermishandeling (minderjarigen), het Centrum Algemeen Welzijnswerk (volwassenen) van de regio waar de melding zich heeft plaatsgevonden.


Hoe contacteer ik de API of vertrouwenspersoon?

De API of vertrouwenspersoon van YES Events kan je steeds contacteren via e-mail. Elke vraag of melding wordt steeds discreet behandeld door onze API.

Was dit een antwoord op uw vraag?